Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1        Begrippen

Speed-daten.com: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder registratienummer 71938281. BTW-nummer 12345678.

Deelnemer: Klant van Speed-daten.com.

Speeddate evenement: Samenkomen van deelnemers, mogelijk gemaakt door Speed-daten.com. met het doel speeddaten.

Website: De website van Speed-daten.com, https://speed-daten.com.

Schriftelijk: Onder het woord schriftelijk worden in deze Algemene Voorwaarden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die hetzij via de post, hetzij via de mail worden verstuurd.

Artikel 2        Toepasselijkheid

Bij het inschrijven voor een speeddate aangeboden op de website van Speed-daten.com verklaart de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving van de deelnemer op een speeddate aangeboden door Speed-daten.com, tenzij hier door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Speed-daten.com en de deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Speed-daten.com deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 

Artikel 3        Prijzen

Bij de op de website aangeboden speeddates worden alle prijzen inclusief BTW vermeld, tenzij anders aangegeven.

De op de website aangeboden speeddates bevatten een zo accuraat mogelijke beschrijving van het evenement.

Aanbiedingen getoond op de website zijn slechts geldig gedurende de periode dat deze op de website staan vermeld.

 

Artikel 4        Betaling

Inschrijving en betaling voor een speeddate geschiedt via Go-tickets. Uitsluitend na toestemming van Speed-daten.com kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 5        Transactie

Het staat Speed-daten.com te allen tijde vrij om zonder opgave van redenen niet akkoord te gaan met een inschrijving van een deelnemer. Indien de deelnemer al betaald heeft voor de speeddate zal Speed-daten.com na afwijzing zorgen voor een terugboeking op rekening van de deelnemer.

De deelnemer ontvangt na inschrijving op een speeddate een bevestiging van inschrijving per e-mail.

De inschrijving is persoonsgebonden. Zonder schriftelijke toestemming van Speed-daten.com is deze niet overdraagbaar op een andere persoon.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan Speed-daten.com.

Bij verhindering kan de deelnemer tot uiterlijk drie dagen voor de datum van de speeddate schriftelijk aangeven op een andere datum te willen komen speeddaten. Als de schriftelijke kennisgeving door de deelnemer binnen drie dagen voor de speeddate plaatsvindt, vervalt het recht op een latere kosteloze deelname aan een speeddate. Bij verhindering is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

Het is aan de deelnemer zich in te schrijven in de juiste categorie die Speed-daten.com op website aanbiedt. Speed-daten.com kan niet instaan voor eventuele schade die ontstaat door een foutieve inschrijving van de deelnemer.

 

Artikel 6        Speeddaten

Er wordt naar gestreefd om een speeddate te allen tijde doorgang te laten vinden. Een speeddate gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen waarbij de deelnemer in ieder geval vijftien dates heeft, berekend naar het aantal inschrijvingen dat Speed-daten.com heeft ontvangen.

Speed-daten.com is niet aansprakelijk voor niet komen opdagen van deelnemers bij een speeddate, waardoor een minimaal aantal deelnemers nimmer kan worden gegarandeerd.

Indien Speed-daten.com besluit een speeddate niet door te laten gaan, zal de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een andere datum. Indien de deelnemer dat niet wil, kan deze dit doorgeven en zorgt Speed-daten.com voor restitutie van het betaalde inschrijfgeld

 

Artikel 7        Rechten en verplichtingen deelnemer

De deelnemer dient zich conform hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden te gedragen.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aan Speed-daten.com verstrekte gegevens.

De deelnemer vrijwaart Speeddaten.com voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door hem/haar verstrekte gegevens.

De deelnemer dient eventuele wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Speed-daten.com te melden.

 

Artikel 8        Persoonsgegevens

Speed-daten.com behandelt alle verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal deze nimmer overdragen aan andere partijen.

 

Artikel 9        Intellectueel Eigendom

De inhoud van de website van Speed-daten.com, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Speed-daten.com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen, te kopiëren, dan wel ter beschikking te stellen aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Speed-daten.com.

Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op door Speed-daten.com ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Speed-daten.com.

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid

Speed-daten.com is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de deelnemer, tenzij vast komt te staan dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Speed-daten.com.

 

Artikel 11         Overmacht

Speed-daten.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien Speed-daten.com daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan Speed-daten.com te wijten is of waar Speed-daten.com geen invloed op kan uitoefenen.

 

Artikel 12         Klachtenprocedure

Eventuele klachten betreffende een speeddate dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de speeddate ingediend te worden bij Speed-daten.com.

Indien de klacht tijdig schriftelijk is ingediend, volgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen zeven dagen een passend antwoord op de klacht gegeven. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt de deelnemer tijdig hiervan op de hoogte gesteld.

Bij het niet tijdig indienen van een klacht is Speed-daten.com niet gebonden om de klacht te behandelen.